O Feng Shui

Slovníček pojmů

Bagua

Pomocí Bagua (nebo také Pa Kua) dělíme prostor ze středu prostoru na osm výsečí podle světových stran. Tento systém řadíme do Školy kompasu. Každému sektoru je přiřazeno číslo, trigram, světová strana a jeden z pěti prvků. Energii tohoto prvku je možné vyjádřit různými způsoby. Zároveň je každá z osmi výsečí přiřazena k určité životní oblasti (S – životní cesta + kariéra, J – sláva + uznání, V – minulost + předkové, Z – kreativita + děti, JZ – partnerství + vztahy, JV – prosperita + bohatství, SV – moudrost + vědomosti, SZ – nápomocní přátelé + cesty). Bagua tedy napomáhá k vědomé práci s prostorem, kdy se snažíme o posilování některé životní oblasti skrz prostor kolem sebe.

Ba Zhai

Bazhai je nejzákladnější metoda Školy kompasu, její podstatou je zjištění, zda orientace obydlí je v harmonii s lidským osudem jeho obyvatel. Bazhai zahrnuje nalezení Kua – čísla pro dům podle jeho sedící strany. To určí, zda dům patří do západní nebo východní skupiny a jeho příznivé a nepříznivé sektory. Považuje se za příznivé, pokud dům i jeho obyvatelé patří do stejné životní skupiny. Vždy se snažíme využít pozitivní energii příznivých sektorů a minimalizovat negativní vlivy nepříznivých sektorů pomocí energií pěti prvků. Veškeré změny, které se provádějí na základě Bazhai nesmějí být prováděny na úkor dobré Školy formy, která je kompasové škole vždy nadřazena.

Čchi

Čchi nebo také Chi, Qi znamená univerzální životní sílu, resp. Energii, která existuje ve všech živých i nezivých věcech reálného světa. Účelem Feng Shui je vytvořit prostředí, ve kterém Čchi proudí prostorem plynule a klidně, aby se dosáhlo harmonie a tím i duševního a tělesného zdraví. Feng Shui zvětšuje a kultivuje příznivou energii – Sheng Čchi a snaží se eliminovat negativní energii neboli Sha Čchi. Základními druhy energií jsou Vítr (Feng) jako pohyb a nosič Čchi a Voda (Shui) jako obsah, nádoba naplněná Čchi. Další členění energie je podle principu Jin a Jang nebo dle energií pěti prvků.

Čínská mince

Staré čínské mince svým tvarem reprezentují harmonii Nebe a Země. Kruh představuje Nebe a čtverec uprostřed Zemi. Ve Feng Shui používáme repliky těchto mincí jako symbol bohatství, které ale není jen materiální. Velice důležitý je počet těchto mincí, například jako symbol hojnosti používáme tři čínské mince na červené stuze, které můžeme mít v peněžence, trezoru nebo v jihovýchodním sektoru, který je spojený s prosperitou a bohatsvím. Tři mince také používáme pro věštbu pomocí I Ťingu.

Čtyři pilíře

Astrologický rozbor „Čtyři pilíře osudu“ zobrazuje postavení Prvků a Zvířat v momentě narození člověka. Vycházíme přitom z roku, měsíce, dne a hodiny narození. Astrologie zkoumá dispozice člověka pro současný život a napoví mu, jaké jsou jeho silné a slabé stránky. Zároveň můžeme určit, které Prvky mu pomohou k jeho vyrovnání a harmonizaci. Pomocí dalších výpočtů můžeme zjistit Šťastné pilíře, které ukazují období života v pětiletých cyklech. Závěry rozboru Čtyři pilíře slouží jako velice mocný a účinný nástroj Feng Shui a kromě všeobecných principů pomáhá aplikovat toto umění zcela individuálně. Tato astrologie patří do školy Kompasu.

I Ťing

Známá také jako "Kniha proměn" - čínské filozofické dílo, které patří k nejstarším knihám lidského rodu. Skládá se ze šedesáti čtyř hexagramů a jejich výkladů. Pochopení této knihy a věštby neboli orákula je studium na celý život. Ve Feng Shui využíváme osm základních trigramů a jejich povahy. Také je možné sestavit hexagram, který poukazuje na vztah mezi domem a jeho obyvateli, přičemž využíváme Ming Kua člověka a Kua domu.

Letící hvězda

Jedna z astrologií, která spadá do Školy kompasu. Jedná se o vůbec nejdynamičtější astrologii, protože pracuje s časem, jehož celý cyklus má 180 let. Potřebujeme znát rok dokončení neboli zrození stavby, který spadá do určitého dvacetiletí, kterému se říká věk. V současné době máme například věk 8, který trvá od roku 2004 do roku 2024. Čelící a sedící strana domu pak určí různé kombinace čísel, kterým zde říkáme Hvězdy. Pozitivní kombinace posilujeme a negativní potlačujeme pomocí nápravných prostředků a energií pěti prvků. Závěry Letící hvězdy jsou nadřazeny nad přízeň nebo nepřízeň Bazhai.

Lo Pan

Prakticky jediná pomůcka ve Feng Shui, která dala název Škole kompasu. Je složen ze čtverce, který symbolizuje Zemi a kruhu, který představuje Nebe. Obsahuje v sobě tudíž základní snahu o harmonii mezi nebem a zemí, která je předpokladem lidského štěstí. Používáme jej k přesnému zaměření prostoru a díky posuvným okružím usnadňuje práci s tabulkami.

Lo Shu

Známý také jako magický čtverec, protože součet čísel všech jeho řádků, sloupců i úhlopříček je vždy 15. Tvoří základ astrologie devíti Kua a Feng Shui. Objevil jej před tisíci lety čínský císař Fu-si, původce I Ťingu. Sudá pole odpovídají aspektu Jin a lichá Jang. Z Lo Shu nebo také Luo-Šu vzniklo schéma Devíti paláců používané v astrologii Letící hvězdy. Z něho byla odvozena Bagua a princip pěti prvků.

Ming Kua

Ming Kua je astrologií, která patří do Školy kompasu. Datum narození určí Ming Kua neboli osobní číslo, které určuje trigram osudu – zda patříme do západní nebo východní životní skupiny a které směry jsou příznivé a nepříznivé. Šťastné směry využíváme při směrování hlavního vchodu do domu, vchodů do jednotlivých místností, umístění sporáku, postele, pracovní židle nebo oblíbeného křesla.

Ming Tang

Ming Tang je prostor těsně před vstupem a vstup samotný. Je to velmi důležité místo, protože na základě signálů, které vysílá do okolí, si příchozí podvědomě vytváří první dojem o tom, co jej čeká dále. Zároveň má toto místo moc příchozího vhodně naladit. Je dobré, pokud je tento prostor zbaven rušivých vlivů a působí vstřícně, příjemně, přehledně a živě. Je důležité upoutat pozornost na vchod, kam je třeba nalákat co nejvíce energie.

Monáda

Symboly Jinu a Jangu neboli monáda představují jeden ze základních principů, s nimiž Feng Shui pracuje. Kruh přestavuje jednotu, černá a bílá barva jsou pak vzájemnými protipóly. Malý bod opačné barvy poukazuje na to, že nic není jen černé nebo bílé, dobré nebo zlé atd. Obě strany mají být v rovnováze a plynule přecházet jedna v druhou, tak jako den v noc a noc v den. Tento princip je nedílnou součástí Feng Shui, využíváme jej například při rozmístění místností v domě.

Pět prvků

Alfu a omegu východního učení Feng Shui představuje princip pěti prvků a jejich energie. Tento princip využíváme v kompasové škole. Jde o specifické pojetí pozemských živlů: voda – dřevo – oheň – země – kov, které tvoří tři typy cyklů – vyživující, oslabující a destruktivní. Všechny jsou v určité situaci užitečné a je třeba je správně využít k nastolení harmonie. Energii pěti prvků můžeme vyjádřit mnoha různými způsoby – barvou, tvarem nebo materiálem.

Rituál

Nedílnou součástí umění Feng Shui jsou rituály. Jedním z nich je rituál k energetickému očištění prostoru, který je zaměřený na zbavení nežádoucí cizí energie například před nastěhováním do nového prostoru, po provedení větších změn nebo před příchodem něčeho nového do našeho života. Další z rituálů se může provádět při založení stavby. Nejdůležitější je vyhradit si pro provedení takového rituálu dostatek času a provádět jej s otevřenou myslí a pokorou. Důležitou složkou rituálů je uvědomění si nových vizí do dalšího života, čímž si zadáme do podvědomí nový životní program.

Škola formy

Škola formy neboli tvaru je nejstarší školou ve feng-šuej vůbec a je vždy nadřazena ostatním školám. Zprvu bylo jejím cílem určovat správnou orientaci hrobů, neboť v Číně byla velká úcta k předkům nedílnou součástí každodenního života. Časem se tato metoda začala využívat ke správné orientaci budov podle geografických podmínek, klimatu a výskytu vody. Někdy se škola formy také nazývá metodou země, protože pomocí ní zjišťujeme, co nám dává země v daném místě k dispozici a co zde vyjadřuje. Používáme jí především pro správnou orientaci domu na pozemku a určení optimálního tvaru domu. Do školy formy zároveň řadíme logiku a dobrou funkčnost prostoru a využíváme jí pro správné umístění postele, posezení, pracovního stolu, kuchyně atd. Dodnes se snažíme s pomocí Feng Shui nalézt Nebe na Zemi, které by odpovídalo čtyřem posvátným zvířatům – Želvě, Tygrovi, Drakovi, kteří zajišťují oporu a Fénixovi, který reprezentuje výhled do krajiny s vodním tokem. Škola formy je více intuitivní.

Škola kompasu

Tento systém vznikl později a je poněkud složitější. Bere v potaz světové strany a zároveň potřeby jednotlivce. Název získal podle své nejdůležitější pomůcky – kompasu. Čínští mistři jej používali od samých počátků a dnes je znám pod názvem Lo Pan. Kompasová škola svým významem přesahuje hranice Feng Shui. Její matematické teorie byly přejímány a upravovány taoisty, takže obě filozofie jsou si velmi blízké. Do kompasové školy patří I Ťing, Bagua, Pět prvků, Letící hvězda, Ming Kua a Bazhai.

Tai Chi

Tai Chi neboli energetický střed obydlí je velice důležité místo, které ovlivňuje zdraví obyvatel. Mělo by se jednat o volný prostor, aby zde mohla energie volně cirkulovat. V Tai Chi nesmí být výtahy, schodiště, stoupačky, komíny, nosné zdi, rušivé elementy nebo příliš nábytku.

Vítr - Voda

Feng Shui znamená ve volném překladu Vítr – Voda. To jsou dvě základní energie: vítr je pohyb, nový impulz, nápad či myšlenka, která rychlostí blesku vyletí do světa. Voda ji zachytí, rozvine a dá jí hloubku a směr. Nejlepší místo pro dům se podle tradiční čínské filozofie nachází v blízkosti kopců, které chrání před větrem a zároveň poblíž vodního toku. My jsme si český překlad Vítr – Voda vybrali pro název naší společnosti, abychom vyjádřili myšlenku praktikovat Feng Shui v českých podmínkách.

Zrcadlo Bagua

Tzv. zrcadla Bagua se používají k ochraně domu. Umisťují se vedle vchodových dveří, vždy zrcadlem směrem ven, aby odráželi negativní vlivy z okolí. Jedná se o velmi mocný symbol, se kterým se musí pracovat opatrně. Není vhodné je zavěšovat do bytu.

 

 

 
Úvodní stránka  |  KOMERČNÍ PROSTORY  |  SOUKROMÉ INTERIÉRY  |  EXPOZICE A VÝSTAVY  |  Náš tým  |  Co nabízíme  |  O Feng Shui  |  Pro média  |  Kontakt